Veckobrev 2008-50

Hej!

Vill börja med att hänvisa till en länk till ett program på SVT, "2020". I måndagens program visade de bl a från den stadsdel i Freiburg (Vauban) som vi var och besökte i juni! Länk till programmet http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1340041


Måndag 8/12

Dagordningen till nästa veckas kommunstyrelsearbetsutskott men även extra-kommunstyrelse (av två anledningar. Dels de justerade reglementen med anledning av flytten av individ-och familjeomsorgen från socialförvaltningen till barn- och utbildnings- respektive framstegsförvaltningen och dels uppskjuten centralförhandling med facket p g a beslutet att lägga ut 50% av städningen på alternativ regi). Uppföljning av intervju med SSR (om välfärdsfinansiering). Genomgång med kommunchefen inför framtagande av dagordningar till Demokratiberedningen respektive mötet med de kommunala bolagen ang. ägarstyrning. På kvällen styrelsemöte näringslivsbolaget.


Tisdag 9/12

På förmiddagen besök i två kommunala förskolor, Malen och Päronbyn. Jättefina verksamheter och roligt att komma ut i "verkligheten"! (Intressant: Det hördes en del upprörda röster över att det under 2008 sparades in på frukt till barnen. Nu tycker man här att det har fungerat så bra att barnen tar med sig egen frukt att man - frivilligt - fortsätter med detta under 2009...) Under eftermiddagen justering av kommunstyrelsens protokoll samt framtagande av dagordning för mötet med bolagen i januari. På kvällen samrådsmöte för detaljplanen Trollebäcken (en del synpunkter men mer av allmän natur: många pensionärer var närvarande). 


Onsdag 10/12

Frukostmöte arrangerat av näringslivsbolaget med högaktuellt tema: Arbetsförmedlingen och Framstegsförvaltningen informerade om det aktuella läget och vilken beredskap som finns i kommunen för kommande effekter av lågkonjunktur och varsel. I anslutning lyssnade jag på Skolinspektionens avrapportering från sin granskning av Båstads förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning. Det var trevligt att lyssna till! Vi har hög kvalitet på våra verksamheter - vilket bekräftades. Vissa delar kan självklart bli bättre men det vore ju konstigt om det inte vore så. Efter lunch plangruppsmöte (ett examensarbete med fokus på ny järnvägsstation i Förslöv presenterades, avstämning kring utredning om centrala Båstad samt genomgång planläget och planförfrågningar). I anslutning flyg till Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). På kvällen möte med moderata gruppen. Även fp deltog och vi hörde en man från SEB berätta lite om det finansiella läget och framtiden ur deras perspektiv. Efter middag läste jag klart styrelsehandlingarna till fredagens möte.


Torsdag 11/12

Gruppmöte moderaterna med genomgång av dagordningarna för styrelse och samtliga beredningar. Informationsmöte för alla (McKinsey-konsult informerade om hur de bedömer kommunala och landstingsverksamheter. Mycket intressant - tyvärr bara en halvtimme... . Justitieministern informerade om vad som händer på Justitiedepartementet som rör kommuner och landsting). På eftermiddagen möte med programberedningen för välfärdsfinansiering (vi börjar fila lite på de första delarna av det som ska bli slutrapporten som kommer om ca ett år). På kvällen träffade jag en gammal studiekompis från Handels-tiden (som jag fått kontakt med genom Facebook!).


Fredag 12/12

Moderat gruppmöte. Sedan var det dags för Lucia-tåg innan Alliansen hade sitt gruppmöte. Styrelsemöte (information: förhandlingar kring producentansvaret (Ni vet, återvinningsanläggningarna) samt Laval-domen - utredning om hur EG-domstolens dom ang. Vaxholmsbygget kommer att påverka Sverige). Efter lunch möte mellan moderaterna i styrelsen och landstingsordförande från hela landet med socialförsäkringsministern (om rehab-garantin och sjukskrivningsmiljarden samt företagshälsovården). Hem med 15:00-maskinen.


Lördag 13/12 - söndag 14/12

Handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott, extra kommunstyrelse och nästa veckas kommunfullmäktige (delvis överlappande). I övrigt inte mycket, förutom det normala (typ städning, dock denna vecka i begränsat omfång...)!


Trevlig fortsatt helg!


Hälsningar

Anette


Veckobrev 2008-49

Hej!

Sydnytt sände i förra veckan en djupdykning av socialnämnd respektive -förvaltning (intervjuerna gjordes några veckor tidigare). Av någon anledning nämnde de vid flera tillfällen att 1/3 av Båstads kommuninvånare är pensionärer. I min värld är 25% endast 1/4... Men de är kanske före sin tid? Eftersom de flesta är överens om att vi måste få kontroll över verksamheten och styrning av ekonomin är de åtgärder som vidtas egentligen inte särskilt kontroversiella - vilket kanske inte riktigt framkom...


Måndag 1/12

Mail och samtal. Avstämning kommunchefen. Rotary-lunch. På kvällen informationsmöte om personalen (gemensamt med övriga partier i kommunfullmäktige) samt gruppmöte - där många av oss träffades!


Tisdag 2/12

Förmöte med Båstad GIF och anslutande möte med Svenska Fotbollsförbundet angående U21-EM i Sverige nästa år. Det svenska U21-landslaget har bestämt sig för att bo i Båstad under turneringen - mycket trevligt! - och vi hade en genomgång av de krav som ställs och hur vi kan leva upp till dem. Efter lunch avstämning med kommunstyrelsens presidium och kommunchefen (bl a om hur beslut gällande investeringar i exempelvis fastigheter bör fattas - bör tydliggöras i budgetprocess samt i möjligaste mån kopplas till resursfördelningssystem, information om nytt intranät samt de förhandlingar som pågår med facket med anledning av våra beslut om alternativ regi av delar av tekniska kontorets verksamhet samt omorganisationen av Individ- och familjeomsorg). I anslutning m-bp-fp-möte inför onsdagens kommunstyrelse.


Onsdag 3/12

Kommunstyrelse från 8:30. Verksamhetsrapportering från Administrationen och Tekniska kontoret. Besök från NSR:s vd och Helsingborgs stad angående det kommande kraftvärmeverket (om möjliga sätt att gå tillväga. De fortsätter arbeta med alternativen så får vi ta ställning efter jul). I övrigt kommunstyrelsens avgifter, diverse yttranden (överklaganden översiktsplan och Norrvikens trädgårdar), antagande detaljplan verksamhetsområde i Vistorp samt organisationsutredning socialförvaltningen. Även information om det projekt som pågår för att energieffektivisera kommunens fastigheter.


Torsdag 4/12

Företagsbesök hos ett byggföretag som 2007 var ett av två Gasell-företag i kommunen. I anslutning förberedelser inför möten kommande vecka (styrelsemöte näringslivsbolaget samt arbetsmöte inför demokratiberedning och möte med våra bolag angående ägarstyrning). Genomgång av julkortslista och lite annat praktiskt.


Fredag 5/12

Förmiddagen till Klippan och styrelsemöte Skåne Nordväst. Information om Europakorridoren (samarbete för utbyggnad av tågtrafiken i en korridor Hamburg - Stockholm). Genomgång av diverse eventuella samarbeten i våra tio kommuner. Beslut om uppdragsbeskrivning Framtidsforum/-kommitté. Efter lunch tillbaka och mbf-möte - diverse sak- och samarbetsfrågor.


Lördag 6/12

Till Eslöv för moderat utbildning inför deltagande i ett projekt som pågår fram till stämman i augusti 2009. Projektet går ut på att vi ska besöka våra verksamheter på ett lite annorlunda sätt än vi brukar. Intressant!


Söndag 7/12

Tvätt, skoputs, inpackning av (+ planering av kvarvarande) julklappar och annat praktiskt. Skönt promenadväder! Påbörjade läsningen av handlingarna till styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting...


Hälsningar

Anette


Varför vi lämnar skatten oförändrad

[Nedanstående är en del av det som jag framförde vid kommunfullmäktige den 26 november i samband med informationen om kommunstyrelsens och nämndernas internbudgetar.]

Ikväll delges vi nämndernas och kommunstyrelsens respektive internbudgetar. Budgetramarna togs i juni. Nu har förvaltningar producerat förslag och nämnderna beslutat hur de ser till att de respektive verksamheterna kan klaras på bästa möjliga sätt inom de givna budgetramarna.


Internbudgeten kan vidare innehålla mer detaljerad information om ansvarsområde och verksamhetsidé, information om verksamhetsförändringar och övergripande inriktningar. Man har också beslutat om egna resultatmål som man följer upp internt. Dessa mål är sådana som ligger utöver de resultatmål vi beslutat om för nämnderna i kommunfullmäktige och som vi kallar Prioriterade mål. Ikväll informeras vi om hur man beslutat prioritera sina verksamheter samt vilka resultat man vill nå.


När vi beslutade om våra budgetramar tog vi till med ett ordentligt resultat på drygt 10 mkr. Det motsvarar 1,7 % av våra skatteintäkter och generella bidrag och närmar sig rekommendationerna på 2 % från Sveriges Kommuner och Landsting. Detta budgeterade resultat skulle utgöra en buffert för oförutsedda händelser både i vår omvärld men även för nödvändiga anpassningar av våra verksamheter till förändringar i befolkningsstrukturen.


Vi nämnde vissa risker i samband med beslutet i juni: resultatet 2008, antal kommuninvånare per den 1 november, högre räntor och högre inflation. Sedan juni har läget drastiskt förändrats. Både vad gäller resultatet 2008 och antalet kommuninvånare den 1 november är läget sämre än vi kunde ana.
* Prognosen för resultatet för 2008 låg den 30 oktober på -15 mkr. Vi räknar visserligen med att underskottet inte blir så stort men vi kommer att ha ett underskott och ett sådant ska enligt balanskravet återställas inom tre år.

* Budgetramarna byggde på att vår befolkning förväntades öka med 100 personer till 1 november i år. Det har den inte gjort. Den senaste officiella siffran från SCB är från 30 september och då hade vår befolkning sjunkit med 14 personer. (605 inflyttade, 570 utflyttade och ett negativt födelsenetto på 52 personer). Kommer antalet den 1 november vara +/- 0 innebär det ca 4 mkr i minskade intäkter.

* Konjunkturläget - och därmed prognoserna för våra skatteintäkter - har försämrats dramatiskt jämfört med de prognoser vi hade till vårt förfogande i juni. Den senaste prognosen från oktober visar på minskade skatteintäkter på sammanlagt ca 8,5 mkr. Därutöver tillkommer en minskning på ca 1,5 mkr p g a kostnadsutjämning.

* Räntan och inflationen skulle kunna ha utvecklats mer positivt än vad vi fruktade i juni - men de justeringar man skulle kunna vänta sig med vårt nuvarande konjunkturläge har inte skett i det omfång och med den hastighet som man kunnat hoppas på.

* Den sänkta arbetsgivaravgiften underlättar för oss med ca 2,3 mkr.


Sammantaget är det nödvändigt att fundera på hur vi ska komma tillrätta med de nya förutsättningarna. Många kommuner i Sverige har dragit i nödbromsen, vissa har höjt skatten eller skjuter på en planerad skattesänkning, andra har gått in och ändrat i sina budgetramar.


Vi har från majoriteten efter moget övervägande beslutat att ha lite is i magen. Vi lägger inte ett förslag om att höja kommunalskatten. Orsakerna är flera.

1. I den nämnd som i huvudsak ligger bakom vårt förväntade negativa resultat, socialnämnden, arbetar man envetet och konstruktivt med att både minska årets underskott men även med att säkerställa att man 2009 håller sig inom budgetramen. Att i det läget höja skatten för att se till att det finns en central pott minskar motivationen för det arbetet ute i verksamheten och sanktionerar till viss del att man fortsätter arbeta med delvis fel saker på delvis fel sätt.

2. Vi behöver först se till att de kommunala verksamheterna generellt sett jobbar med rätt saker på rätt sätt. Om vi, när det görs, kan konstatera att det behövs mer pengar - då kan vi ta en diskussion om en eventuell skattehöjning. Samtidigt måste nämnas att samtliga undersökningar som görs tydligt visar att det inte finns ett samband mellan högre kostnader och bättre kvalitet - snarare tvärtom.

3. Ingen vet hur situationen kommer att utvecklas med konjunkturen och finansmarknaden. Innan vi har någon sorts stabilitet har vi svårt att ha något konkret att förhålla oss till. Vad skulle man grunda en skattehöjning på? Hur mycket tror man behövs? Det är ingen som kan svara på det idag.

4. Tyvärr har vi inte ökat invånarantalet. Men det innebär samtidigt att det är mindre belastning på våra verksamheter vilket betyder att det finns ett visst utrymme jämfört med vad man räknat med i ramen.

5. En skattehöjning medför att medborgarna rent praktiskt har mindre egna pengar till sitt förfogande. När tiderna blir tuffare vore det att låta invånarna drabbas ännu hårdare än de skulle göra beroende av yttre faktorer. På en nationell, övergripande nivå är samtidigt den inhemska efterfrågan en viktig faktor i att få igång konjunkturen igen. Stryps den av att invånarna har det sämre ställt än nödvändigt bidrar vi med en skattehöjning även till att inte konjunkturen kommer igång.


Så även om det inte var ett så svårt beslut - att inte föreslå en skattehöjning - vet vi att det kommer att bli tufft under år 2009. Vi får alla vara med och arbeta tillsammans, politiker och tjänstemän, för att vi ska klara oss på ett så bra sätt som möjligt.


Ser vi till förändringar mellan nämnder och styrelser så ser vi att pengarna till verksamheterna har minskat, totalt sett. Detta är en sanning med modifikation eftersom kompensation för löneökningar inte finns med här. Och löneökningarna för 2009, det såg vi på den tidigare bilden, kompenseras med 13,3 mkr. Alltså har vi totalt sett mer pengar 2009 än 2008.


Vad gäller kommunstyrelsens interna budget så skulle den minskas med 1,5 mkr. Eftersom det samtidigt har tillkommit verksamheter som inte funnits tidigare så innebär det att det behövts prioritera hårt. Tillkommande verksamheter i kommunstyrelsens budget är bl a det nya näringslivsbolaget som nu har kommit igång på ett bra sätt. Det medför ökade kostnader på 350 tkr. Leaderprojektet, som vi hoppas kommer att omfatta diverse projekt inom landsbygdsutecklingen, förutsätter medfinansiering från oss. Vi har lagt 200 tkr till detta. Vårt samarbete inom Skåne NV går in i en ny fas i och med att vi tillsammans med övriga åtta kommuner går in i det projekt Helsingborg stad drivit ensamma under 2007, den s k Framtidskommittén.


I övrigt föreslår vi ökade planavgifter som beräknas ge 200 tkr samt räknar med att 400 tkr kan sparas på den gemensamma nämndsadministrationen som är i beslutsprocessen och som vi räknar med kunna införa från 1 januari. Bevakningsinsatserna minskas med 200 tkr och parkeringsavgiften på Prästliden föreslås höjas till 50 kr/dag.

Vi bedömer att våra verksamheter inom Kommunledningskontoret, Administrationen med Ekonomi, Personal, It och Fastigheter samt Tekniska kontoret med de skattefinansierade verksamheterna Gata-VA, Park-Fritid och Fastighetsservice samt de avgiftsfinansierade VA- och Renhållningsverksamheterna kommer att klara sig inom den tilldelade ramen på ca 59 mkr.


Resultatmålen står på sidan 16 i Internbudgeten. Av de 19 resultatmål inom kommunstyrelsens område vill jag lyfta fram fyra stycken för 2009.

- Ytterligare två elektroniska tjänster ska tillhandahållas på kommunens webbplats

- Klagomåls- eller synpunkts- hantering ska införas

- energiförbrukningen i kommunägda fastigheter ska minska med 5% inom två år från 2007

Och sist, men inte minst, ett vässat mål eftersom vi anser att konkurrensutsättningen av våra kommunala verksamheter har gått alltför långtsamt, att den fastighetsrelaterade grönyteskötseln, utom i Torekov och Båstad, samt 50% av lokalvården ska läggas ut på entreprenad under 2009.


Veckobrev 2008-48

Hej!


Måndag 24/11

Dagordningen till kommunstyrelsen 3/12. Möte med bostadsrättsförening bl a angående översvämning. Diverse mail och telefonsamtal. Rotary-lunch: Lage Lind berättade engagerat om uppstarten av Lindab. Justering av budgetberedningens protokoll. På kvällen moderatträff om kommuners ekonomi - intressant.


Tisdag 25/11

Träff med jurist från Helsingborg ang. dokument från det nya VA-bolaget. Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Möte med "effektivitetskonsult". Byte av användarnamn i kommunens datasystem orsakade en del strul... Fyllde i kalendern 2009 (både digital och pappersvarianten - den hänger fortfarande med) med hälften av inbokade möten (resten på torsdag). På eftermiddagen möte med person som vill bygga ekologiskt.


Onsdag 26/11

Förberedelser inför kommunfullmäktige. På kvällen själva mötet. Månadens höjdpunkt! Kanske inte årets spännande möte - fokus låg på diverse taxor - men det var ändå intressant. Information bl a om nämnders och kommunstyrelsens internbudgetar.


Torsdag 27/11

Företagsbesök hos mäklare. Avstämning med nämndsordföranden SOC, SBN och BIN. Kompletering av kalendern 2009. Mail och telefonsamtal.


Fredag 28/11

Till Lomma för kommunledningskonferens arrangerad av Skånes kommunförbund. Intressant program med information från Lomma (som hamnar bra i många rankningar) om hur de arbetar i olika frågor (bl a fokus på tydlighet, vikten av dialog med medborgare och brukare). I anslutning uppdaterade regionens tjänstemän oss om strategiska investeringsbehov av skånsk transportinfrastruktur, hälsoval Skåne samt psykiatrin. Öresundskommiteens (jo, de stavar så!) nya direktör berättade om deras arbete. Och sist, men definitivt inte minst, hade en erfaren ledarskapkonsult bjudits in som informerade om det speciella med att leda stora organisationer. Bl a hur Sverige skiljer sig samt genomgång av "ledarskapets sju hörnstenar".


Lördag 29/11 - söndag 30/11

Gjorde ingenting speciellt på lördag. På söndag kommunstyrelsehandlingar samt 50-års uppvaktning.


Hälsningar

Anette


hits